مهلت ثبت نام طلاب اتمام رسیده است.

««مبلغ گرامی پذیرش شما برای اعزام، منوط به تکمیل نمودن «پرسشنامه ی جامع» و «شرکت در مصاحبه» می باشد. -لطفا پرسشنامه ی جامع را با دقت و حوصله تکمیل نمایید. -زمان و مکان مصاحبه نیز با شما هماهنگ خواهد شد.»»

مشخصات شناسنامه ای : «مبلغ گرامی با توجه به اهمیت فوق العاده ی طرح تداوم، لطفا اعلام فرمایید آیا ۱۱روز طرح تداوم را طبق تاریخ های مذکور (که البته احتمال تغییرات اندک دارد) می پذیرید و در آن شرکت می کنید؟ یا خیر؟»
نام و نام خانوادگی :
نام پدر :
شماره شناسنامه :
کد ملی :
تاریخ تولد :
محل صدور:
وضعیت تاهل :
تعداد فرزند :
مشخصات تماس :
شماره همراه :
شماره تلگرام :
نشانی الکترونیکی(آیدی) :
تلفن منزل :
تلفن شهرستان :
رایانامه :
آدرس محل سکونت :
کدپستی:
آدرس شهرستان (آدرس ثابت):
کدپستی:
وضعیت تحصیلی : حوزوی :
سال ورود به حوزه:
کد طلبگی:
پایه تحصیلی:
محل تحصیل:
آخرین معدل کتبی:
آخرین معدل شفاهی:
آخرین مدرک حوزوی:
وضعیت تلبس:
وضعیت تحصیلی : مراکز تخصصی حوزه :
نام مرکز:
مقطع/سطح:
نیمسال:
معدل:
تاریخ فارغ التحصیلی:
وضعیت تحصیلی : تحصیلات غیرحوزوی :
مدرک غیرحوزوی :
رشته :
محل تحصیل :
سال فارغ التحصیلی :
معدل :
شماره پرونده تبلیغی:
دفتر تبلیغات:
سازمان تبلیغات:
معاونت تبلیغ حوزه:
اداره اوقاف:
نهاد رهبری در دانشگاه ها:
غیره:

لطفا در مورد عناوین زیر به این سوالات پاسخ دهید:

-آیا آشنایی تجربی دارید؟ یا دوره گذرانده اید؟ در کدام مرکز؟ آیا نیاز به گذراندن دوره میبینید؟ در چه شهر یا روستاهایی تجربه ی این مورد را داشته اید؟ چند سال؟ آیا در این زمینه مایل به همکاری با موسسه می باشید؟

لطفا به طور دقیق مشخص فرمایید برای تبلیغ دانش آموزی محرم و طرح تداوم، در کدام مقطع مایل به کلاسداری هستید؟ ابتدایی؟ راهنمایی؟ دبیرستان؟

کلاسداری:
لطفا راجع به «کلاسداری»(ابتدایی،راهنمایی،دبیرستان) مهارت، سابقه ی تبلیغی و تمایل به همکاری خود را (طبق سوالات فوق) بنویسید.
سخنرانی:
لطفا راجع به «سخنرانی» مهارت، سابقه ی تبلیغی و تمایل به همکاری خود را (طبق سوالات فوق) بنویسید.
روضه و مداحی
لطفا راجع به «روضه و مداحی» مهارت، سابقه ی تبلیغی و تمایل به همکاری خود را (طبق سوالات فوق) بنویسید.
پاسخ گویی احکام:
لطفا راجع به «پاسخ گویی احکام» مهارت، سابقه ی تبلیغی و تمایل به همکاری خود را (طبق سوالات فوق) بنویسید.د
پاسخ گویی اعتقادی:
لطفا راجع به «پاسخ گویی اعتقادی» مهارت، سابقه ی تبلیغی و تمایل به همکاری خود را (طبق سوالات فوق) بنویسید.
مشاوره:
لطفا راجع به «مشاوره» مهارت، سابقه ی تبلیغی و تمایل به همکاری خود را (طبق سوالات فوق) بنویسید.
تبلیغ در دانشگاه ها:
لطفا راجع به «تبلیغ در دانشگاه» مهارت، سابقه ی تبلیغی و تمایل به همکاری خود را (طبق سوالات فوق) بنویسید.
اصناف:
لطفا راجع به «اصناف» مهارت، سابقه ی تبلیغی و تمایل به همکاری خود را (طبق سوالات فوق) بنویسید.
بوستان ها و اماکن عمومی و...:
لطفا راجع به «تبلیغ در بوستان و مراکز عمومی و ...» مهارت، سابقه ی تبلیغی و تمایل به همکاری خود را (طبق سوالات فوق) بنویسید.
تبلیغ چهره به چهره.:
لطفا راجع به «تبلیغ چهره به چهره» مهارت، سابقه ی تبلیغی و تمایل به همکاری خود را (طبق سوالات فوق) بنویسید.
روایتگری و راهیان نور.:
لطفا راجع به «روایتگری و راهیان نور» مهارت، سابقه ی تبلیغی و تمایل به همکاری خود را (طبق سوالات فوق) بنویسید.
سخنرانی چندرسانه ای.:
لطفا راجع به «سخنرانی چندرسانه ای» مهارت، سابقه ی تبلیغی و تمایل به همکاری خود را (طبق سوالات فوق) بنویسید.
تجوید، صوت و لحن، و قرائت مجلسی قرآن
لطفا راجع به «تجوید، صوت و لحن، و قرائت مجلسی قرآن» مهارت، سابقه ی تبلیغی و تمایل به همکاری خود را (طبق سوالات فوق) بنویسید.
اجراییات تبلیغی و فرهنگی
لطفا راجع به «اجراییات تبلیغی و فرهنگی» مهارت، سابقه ی تبلیغی و تمایل به همکاری خود را (طبق سوالات فوق) بنویسید.
رسانه و فضای مجازی
لطفا راجع به «رسانه و فضای مجازی» مهارت، سابقه ی تبلیغی و تمایل به همکاری خود را (طبق سوالات فوق) بنویسید.
امور تربیتی نوجوان
لطفا راجع به «امور تربیتی نوجوان» مهارت، سابقه ی تبلیغی و تمایل به همکاری خود را (طبق سوالات فوق) بنویسید.
نویسندگی
لطفا راجع به «نویسندگی» مهارت، سابقه ی تبلیغی و تمایل به همکاری خود را (طبق سوالات فوق) بنویسید.
امور رایانه
لطفا راجع به «امور رایانه» مهارت، سابقه ی تبلیغی و تمایل به همکاری خود را (طبق سوالات فوق) بنویسید.
مهارت های دیگر
لطفا راجع به «مهارت های دیگر» مهارت، سابقه ی تبلیغی و تمایل به همکاری خود را (طبق سوالات فوق) بنویسید.
مهارت های غیرطلبگی
لطفا راجع به «مهارت های غیرطلبگی» مهارت، سابقه ی تبلیغی و تمایل به همکاری خود را (طبق سوالات فوق) بنویسید.
معرف
نام و شماره تلفن و اشتغال طلبگی و آدرس دو نفر از دوستان نزدیک طلبه و دارای سابقه ی تبلیغی (ترجیحا از اساتید حوزه)
طریق آشنایی با موسسه
«لطفا طریق آشنایی تان با موسسه ی تبلیغی جهادی زوارالزهراء علیها السلام را ذکر نمایید.»